Αρχική σελίδα » Εργαστήρια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

- Διευθυντής: Γεώργιος Ν. Φίλιας, Καθηγητής
- Κανονισμός Λειτουργίας: ΦΕΚ 601/26.02.2019, τευχ. Β΄

- Σύντομη περιγραφή: Το Εργαστήριο Ψηφιακής Έρευνας και Σπουδής Χειρογράφων εξυπηρετεί τις διδακτικές, τις επιστημονικές καθώς και τις ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στο γενικό γνωστικό αντικείμενο της ψηφιακής θεολογικής και θρησκειολογικής έρευνας και σπουδής των χειρόγραφων πηγών, σε σχέση με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του.

- Ιστοσελίδα: υπό ανάπτυξη.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

- Διευθύντρια: Ειρήνη Χριστινάκη, Καθηγήτρια
- Κανονισμός Λειτουργίας:
ΦΕΚ 1567/09.05.2019, τευχ. Β΄.

- Σύντομη περιγραφή: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας στο γνωστικό αντικείμενο του Κανονικού Δικαίου και της διεπιστημονικής του προσέγγισης σε σχέση με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, όπως αποτυπώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του.

- Ιστοσελίδα: https://cll.soctheol.uoa.gr/

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

- Διευθύντρια: Επίκουρη Καθηγήτρια Ιωάννα Κομνηνού
  (ΦΕΚ 373/14.05.2021, τευχ. Υ.Ο.Δ.Δ., Πράξη 640)
- Κανονισμός Λειτουργίας: ΦΕΚ 4624/21.10.2020, τεύχ. Β΄

- Σύντομη περιγραφή: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας στο γνωστικό αντικείμενο της Θρησκευτικής Αγωγής και της διεπιστημονικής του προσέγγισης σε σχέση με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, όπως τα τελευταία αποτυπώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του. Έχει ως σημεία αναφοράς θέματα και ανάγκες ερευνητικού, διδακτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και στοχεύει στη σύνδεση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας με τις σύγχρονες παραγωγικές διαδικασίες.

- Ιστοσελίδα: https://epraetpemre.soctheol.uoa.gr/

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

- Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Φανάρας
 
(ΦΕΚ 373/14.05.2021, τευχ. Υ.Ο.Δ.Δ., Πράξη 641)
- Κανονισμός Λειτουργίας:
ΦΕΚ 1511/22-4-202, τεύχ. Β΄

Το Εργαστήριο Ηθικής και Βιοηθικής των Θρησκειών εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας στο γνωστικό αντικείμενο της Ηθικής και της Βιοηθικής των Θρησκειών και της διεπιστημονικής του προσέγγισης σε σχέση με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 2 του κανονισμού λειτουργίας του, ενώ παράληλα στοχεύει στη διασύνδεση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας με τις σύγχρονες παραγωγικές διαδικασίες.

- Ιστοσελίδα: https://ebrl.soctheol.uoa.gr/

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

- Διευθυντής: Καθηγητής Σπυρίδων Τσιτσίγκος
  (ΦΕΚ 373/14.05.2021, τευχ. Υ.Ο.Δ.Δ., Πράξη 638)
- Κανονισμός Λειτουργίας: ΦΕΚ 247/03.02.2020, τευχ. Β΄.

- Σύντομη περιγραφή: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας στο γνωστικό αντικείμενο της Θρησκειολογίας και της διεπιστημονικής του προσέγγισης σε σχέση με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού. Σχετίζεται με τη διαχείριση της Παγκόσμιας Θρησκευτικής Κληρονομιάς και στοχεύει στη σύνδεση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας με τις σύγχρονες παραγωγικές διαδικασίες.

- Ιστοσελίδα: https://rsl.soctheol.uoa.gr/