Αρχική σελίδα » ERASMUS+ EU Programme

ERASMUS+ Θυρίδα Ενημέρωσης - Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020 και έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας συμμετέχει ενεργά και με επιτυχία στο πρόγραμμα συνεργασία με σημαντικά ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα.

- Περισσότερα:

http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html

Institutional Erasmus Code:
G ATHINE01

 

Erasmus+ is the EU programme for education, training, youth and sport. Having started from 2014, the programme focuses on formal and informal learning across EU borders to improve the skills and employability of students, educators and workers. It reflects the priorities of the Europe 2020 strategy and its flagship initiatives.

- More:

http://en.interel.uoa.gr/erasmus.html

Υπεύθυνοι ERASMUS+ για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

ERASMUS+ Supervisors at the Department of Social Theology

 

Professor Sotirios Despotis
Τel-Fax: (+30) 210 727 5824
e-mail: sotdespo@soctheol.uoa.gr
Webpage

    Professor Kyriaki (Kirki) Kefalea
Τel-Fax: (+30) 210 727 5817
e-mail: kkefalea@soctheol.uoa.gr
Webpage

Αναρτήσεις Θυρίδας / ERASMUS+ Newsfeed