Αρχική σελίδα » Συντελεστές

Συντελεστές και Λειτουργία του Δικτύου Επίσημων Ιστοχώρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

        

Το δίκτυο ιστοχώρων του Τμήματος συνίσταται από:

 1. την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.soctheol.uoa.gr/,
 2. τις επίσημες σελίδες του Τμήματος στο Facebook
  https://www.facebook.com/athens.socialtheology/,
  https://www.facebook.com/religion.ekpa
 3. την επίσημη σελίδα του Τμήματος στο You Tube: Soctheol Prime
 4. την επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Μεταπτυχιακών και Υποψ. Διδακτόρων Φοιτητών (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.)
  http://postgraduates.soctheol.uoa.gr/, και
 5. την επίσημη παρουσία του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. στο Facebook
  (συνδιαχείριση με τον Σύλλογο).

Οι ανωτέρω ιστοχώροι αποτελούν επίσης τμήμα της ευρύτερης ακαδημαϊκής και κοινωνικής δικτύωσης
της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

         
       

Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας
(τρέχουσα σύνθεση 2019 - 2020)

     

- Επιστημονικός Υπεύθυνος (ο εκάστοτε Πρόεδρος Τμήματος)
Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής

         
       

- Ειδικός Επιστημονικός Υπεύθυνος
Απόστολος Β. Νικολαΐδης, Καθηγητής

     

- Υπεύθυνη Ενημέρωσης Τμήματος
Κίρκη Κεφαλέα, Καθηγήτρια

         
     

- Διοικητική επιστασία και διαχείριση
Μαρία Λουδάρου, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ.: (+30) 210 727 5847, E-mail: mloudar@soctheol.uoa.gr

Σαπφώ Μπαλταζτή
Τηλ.: (+30) 210 727 5742, E-mail: sabaltat@uoa.gr

Συμβουλευτικό έργο: Δημήτριος Αλεξόπουλος, Υποψήφιος διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής,
MSc. Social Anthropology, London School of Economics and Political Science

         
     

Για τη νέα ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών εργάστηκαν οι παρακάτω:

Γενική Επιτροπή Ιστοσελίδας

Καθ. Γ. Κρεατσάς, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πρόεδρος επιτροπής
Καθ. Γ. Δονάτος, Κοσμήτορας Σχολής ΝΟΠΕ
Καθ. Κ. Μακρόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών
Καθ. Α. Βοσκός, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας
Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος ΜΙΘΕ
Καθ. Δ. Αναπολιτάνος, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.
Καθ. Ι. Ιωαννίδης, Τμήμα Πληροφορικής
Καθ. Μ. Μεϊμάρης, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε
Καθ. Κων. Μουρλάς, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Καθ. Ι. Δημητρίου, Οικονομικό Τμήμα
Καθ. Β. Δενδρινού, Τ.Α.Γ.Φ.
Δρ. Σ. Μπόλης, Προϊστάμενος Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
κ. Σ. Βανακάρης, Προϊστάμενος Υπολογιστικού Κέντρου

Ειδική Συντακτική Επιτροπή

Καθ. Β. Δενδρινού
Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος
Επικ. Καθ. Κων. Μουρλάς
Ε. Παλόγου, γραμματειακή υποστήριξη

Διαχείριση πλατφόρμας - Εκπαίδευση χρηστών

κ. Σ. Δ. Μπόλης, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας