Αρχική σελίδα » Επικοινωνώ » Πιστοποιητικά χρήσιμα για τη φοιτητική σας ζωή (διαθέσιμα μετά από αίτησή σας στη Γραμματεία)
   

Στο τμήμα αυτό της ιστοσελίδας με τίτλο "Πιστοποιητικά" παρέχεται σύντομη ενημέρωση για τα σημαντικότερα από τα σχετικά με τις σπουδές σας έγγραφα και πιστοποιητικά τα οποία σας παρέχει το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα.

 

Βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας. Πιστοποιεί την φοιτητική σας ιδιότητα για το τρέχον ακαδ. έτος. Δύναται να είναι απλή (για κάθε νόμιμη χρήση) ή για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. για στρατολογικούς λόγους κλπ). Λαμβάνεται έπειτα από αίτησή σας είτε απευθείας στη Γραμματεία, είτε μέσω του ΚΕΠ της περιοχής κατοικίας σας.

Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας: Αποτυπώνει οριστικά και επίσημα τη βαθμολογία σας στα μαθήματα στα οποία έχετε επιλέξει και εξεταστεί. Στην αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, η ιδιότητα ενός μαθήματος αναγράφεται στην «Κατηγ. Μαθ.» (ΥΠΟ, ΕΠΙ, ΠΡΟ κλπ) και όχι στον κωδικό του. Συνιστάται ιδιαιτέρως να προμηθεύεσθε μία τουλάχιστον ανά έτος ώστε να είστε σε θέση να κάνετε το σωστό προγραμματισμό και υπολογισμό των απαραίτητων μαθημάτων και διδακτικών μονάδων προς λήψη πτυχίου. Επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό έγγραφο και για τη διαδικασία αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Το πιστοποιητικό λαμβάνεται έπειτα από αίτησή σας είτε απευθείας στη Γραμματεία, είτε μέσω του ΚΕΠ της περιοχής κατοικίας σας.

Αντίγραφο πτυχίου: Σας δίδεται εις διπλούν κατά την ημέρα της ορκωμοσίας σας και έπειτα λαμβάνεται έπειτα από αίτησή σας είτε απευθείας στη Γραμματεία, είτε μέσω του ΚΕΠ της περιοχής κατοικίας σας.

Καθομολόγηση: Το έγγραφο περιέχει τον όρκο τον οποίο ομνύετε ενώπιον των αρχών του Πανεπιστημίου, της Σχολής και του Τμήματος κατά την ημέρα της τελετής της ορκωμοσίας σας. Σας δίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος στο πλαίσιο της διαδικασίας ορκωμοσιών.

Βεβαίωση περάτωσης σπουδών: Το πιστοποιητικό μεταξύ άλλων αναγράφει τη διάρκεια φοίτησής σας στο Τμήμα, τον Μ.Ο. αποφοίτησής σας, την ημερομηνία ανακήρυξής σας ως πτυχιούχου του Τμήματος καθώς και την ημερομηνία ορκωμοσίας σας. Είναι απολύτως απαραίτητο έγγραφο στη διαδικασία αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό για το λόγο αυτό καλείσθε να το έχετε στην κατοχή σας. Το πιστοποιητικό, στην πλήρη του μορφή, είναι διαθέσιμο από την επόμενη ημέρα της ορκωμοσίας σας και λαμβάνεται έπειτα από αίτησή σας είτε απευθείας στη Γραμματεία, είτε μέσω του ΚΕΠ της περιοχής κατοικίας σας.